Evropská digitální knihovna rukopisů

Projekt Manuscriptorium vytváří virtuální badatelské prostředí, které poskytuje přístup k existujícím digitálním dokumentům v oblasti historických fondů (rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky, mapy, listiny a ostatní druhy dokumentů). Tyto historické zdroje, jinak rozptýlené v různých digitálních knihovnách po celém webu, jsou nyní dostupné v jednotném rozhraní jedné digitální knihovny. Služba poskytuje snadný přístup k více než 5 milionům digitálních obrazů. 
 

27/05/2014 - 00:11

Manuscriptorium verze 3 je nově dostupné jako beta verzek veřejnému testování. Pokud jde o agregovaný obsah, je beta verze totožná se současnou verzí Manuscriptoria. K využití však nabízí řadu nových funkcí - vyzkoušejte je na http://v3.manuscriptorium.com.

12/06/2014 - 15:34

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým byla v Manuscriptoriu zpřístupněna další část mapové sbírky pražské Národní knihovny. Použití velkoformátového skeneru umožnilo zpřístupnit mapové listy v jediném obrazu a z toho důvodu byly stejně jako v roce 2013 nově digitalizovány i některé z již dříve publikovaných dokumentů.

05/05/2014 - 11:51

Hudební oddělení Národní knihovny České republiky nyní zpřístupnilo 40 rukopisů. Jde o partitury (výjimečně autografní) převážně z druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století, mezi autory jednotlivých děl najdeme mj. Josefa Myslivečka, Františka Xavera Brixiho, Jakuba Jana Rybu, Vincence Maška, Leopolda Koželuha, Jiřího Ignáce Linka nebo Jana Křtitele Vaňhala.

05/05/2014 - 11:34

Ze sbírek knihovny Královské kanonie premonstrátů na Strahově byly digitalizovány čtyři rukopisy. Nejstarším je sborník děl Jana Cassiana, napsaný v klášteře Hradisko u Olomouce ve 30.-40. letech 12. století (DA III 25). Z knihovny kláštera ve Weissenau pochází soubor kázání DA IV 42, českého původu je bible DA IV 22 a snad v Salzburku vznikl po roce 1615 katalog tamních biskupů a arcibiskupů (DA II 28), doplněný jejich erby.

01/04/2014 - 15:27

Nově zpřístupněné dokumenty tvoří homogenní soubor starých tisků ze sbírek Historického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i. Jde o jazykově česká a německá, převážně historická díla 16.-18. století, kartografické prameny zastupuje Neuer Atlas uber die gantze Welt Johanna Baptista Homanna z roku 1714.

07/01/2014 - 15:34

Nově zpřístupněné středověké rukopisy pocházejí ze sbírek Národní knihovny České republiky, a to jak z jejího kmenového fondu, tak z pražské lobkowiczké knihovny. První část je zastoupena především sborníky kazatelskými, mezi jejichž autory se objevují mj. Peregrin z Opole a Konrád Waldhauser, a díly teologickými a astronomickými. Z druhé skupiny byl digitalizován rukopis Tripartitus moralium, který patřil Václavu Korandovi mladšímu, a slovník Ex quo.

11/11/2013 - 13:01

Digitalizace fondů ve správě Muzea Brněnska pokračovala dalšími středověkými kodexy knihovny kláštera v Rajhradě. Po obsahové stránce jde o rukopisy liturgické (antifonář R 17, pontifikál R 401) a sborníky děl Francesca Petrarky (R 357), k nimž jsou v dalších kodexech doplněny i jiné texty (v R 358 mj. formulářová sbírka Summa Cancellariae Caroli IV., v R 349 mariánská oficia a modlitby).

11/11/2013 - 12:57

Největší část nově zpřístupněných dokumentů představují středověké rukopisy Národní knihovny České republiky. Obsahově jde o díla teologická, filosofická a kazatelská. Řada z nich má vztah k pražské univerzitě: výklad Aristotelových knih De caelo et mundo v kodexu V.E.11 byl v Praze přednášen, bakalář svobodných umění Václav v Praze napsal rukopis VIII.F.20, konvolut VIII.H.32 daroval Karlově koleji císař Karel IV. S českým prostředím souvisí i mystický spis Malogranatum, který napsal neznámý opat zbraslavského kláštera a jehož části jsou opsány v IX.A.7 a VIII.B.30.

11/11/2013 - 12:52

Národní archiv zpřístupnil další část fondu Zámecká knihovna Valdštejnů na zámku v Doksech, obsahující tisky z období třicetileté války. Jde jak o letákovou literaturu, tak o knižní publikace. Jednotlivé tituly pocházejí z Německa, Anglie a Itálie z rozmezí let 1626-1635.

11/11/2013 - 12:49

Z fondu Národní lékařské knihovny Praha se v roce 2013 digitalizoval konvolut T 58 s díly Josefa Schmida Examen chirurgicum a Instrumenta chirurgica, vytištěnými v Augsburgu v roce 1649.