Blog

Jste zde

7
Pro

70. výročí UNESCO

Manuscriptorium zpřístupňuje soubory rukopisů české reformace a univerzitních tezí, které jsou zapsány na seznamu UNESCO Paměť světa. Manuscriptorium také spolupracovalo na tvorbě doporučení pro digitální zpřístupnění písemného a dokumentového dědictví. Proto získalo právo zveřejnit na svých stránkách logo k sedmdesátému výročí UNESCO.

10
Lis

Dva středověké rukopisy Knihovny Národního muzea

Ze sbírek Knihovny Národního muzea byly digitalizovány dva rukopisy ze 14. století, které ve středověku patřily klášteru augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem. První (XIII A 1) obsahuje soubor listů papeže Řehoře I., druhý (XIII A 3) výklad Tomáše Akvinského na Matoušovo a Markovo evangelium.

10
Lis

Kodexy knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě

Muzeum Brněnska pokračovalo ve zpřístupňování rukopisů knihovny benediktinského kláštera v Rajhradě. Jejich většina vznikla ve středověku a obsahuje teologická a kazatelská díla, digitalizován byl ale také misál pasovské diecéze (R 347), konvolut obsahující některé protihusitské texty (R 409) a sborník básní Jana Rosina z druhé poloviny 16. století (R 583).

10
Lis

Nově zpřístupněné rukopisy Národní knihovny ČR

Nově zpřístupněné dokumenty Národní knihovny je možné rozdělit do několika skupin. Nejrozsáhlejší tvoří středověké, převážně původem české kodexy, jejichž obsahová skladba je velmi různorodá: zastoupeny jsou texty kazatelské a teologické, ale i právní, liturgické, lékařské, matematické a astronomické. Z jazykově německých rukopisů (signatura XVI) je nejzajímavější text městských statut Horního Slavkova. Ze sbírek pražské lobkowiczké knihovny byly digitalizovány dva svazky Pamětí Viléma Slavaty z Chlumu a Košumberka, z děčínské thunovské knihovny různé opisy starších historických pramenů. Dva rukopisy 17. a 18. století byly zpřístupněny také z fondů Slovanské knihovny.

Stránky