Digitalizované rukopisy Národní knihovny ČR

Téměř všechny nové zpřístupněné dokumenty pocházejí ze sbírek Národní knihovny České republiky. Obsahově jde o různě zaměřené rukopisy, v nichž převažuje literatura teologická a kazatelská, zastoupeny jsou ale i texty z oblasti filosofie a přírodních věd. Tematicky jsou v řadě z nich zapsána díla českých autorů, spojených svou činností s intelektuálním prostředím pražské univerzity, s českým reformním hnutím druhé poloviny 14. a 15. století a dobou husitskou, ať již šlo o husitské přívržence nebo odpůrce (texty Matěje z Janova v rukopisu IX E 2, Vojtěcha Raňkova z Ježova v kodexech I F 9 a X A 2, Štěpána z Kolína v VIII E 21 a XII C 13, Jakoubka ze Stříbra v V E 22 a VII E 6, Stanislava ze Znojma v IV G 26, Jana Husa v X D 1). Publicistické a diplomatické prameny k dění spojenému s jednáním kostnického koncilu tvoří části obsahu rukopisů X F 10 a XI D 5. Z dalších vědních oborů pocházejí z prostředí pražské univerzity komentáře k Aristotelovým Etikám (V A 20) resp. k básni De viribus herbarum (IX E 14), důležitým a badatelsky dosud neúplně využitým pramenem je soubor kvestií a univerzitních promluv v kodexu VIII E 5. V pohusitském období vznikl soubor astronomických a matematických textů IV G 2, který nejspíše sloužil jako učebnice Václava Korandy mladšího. Specifickou podskupinu tvoří rukopisy bývalé pražské lobkowiczké knihovny, z nichž byly zpřístupněny mj. tři breviáře původem z kláštera sv. Jiří na Pražském hradě nebo některé rukopisy církevního i zemského práva. Jeden konvolut rukopisů a inkunábulí byl digitalizován rovněž ze sbírek Vědecké knihovny v Olomouci.